Protest Krowy ws. Budżetu Obywatelskiego

autor

W związku z odrzuceniem projektu BO.D1.37/16, tj. „Pl. Wszystkich Św. – rewitalizacja przez likwidację parkingu” – zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.) – składamy niniejszy protest.

W zakresie, w którym opinia Biura Głównego Architekta Miasta została zacytowana w informacji o wynikach weryfikacji formalno-prawnej zadań złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, należy wskazać na jej sprzeczność z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego, w szczególności wyrażonymi w art. 8 k.p.a. zasadą pogłębiania zaufania obywateli oraz w art. 11 zasadą przekonywania. Wynika to z oczywistej i widocznej nawet dla laika sprzeczności uzasadnienia negatywnej opinii o przedłożonej przez wnioskodawcę propozycji zadania budżetu obywatelskiego z elementarną logiką.

Fakt objęcia obszaru, którego dotyczy propozycja zadania budżetu obywatelskiego, planem zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” (uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2011; dalej: „PZP”) oraz braku sprzeczności z PZP obecnego sposobu wykorzystania tego obszaru nie może bowiem przesądzać automatycznie o niezgodności z PZP propozycji zadania budżetu obywatelskiego. W szczególności Prezydent Miasta Krakowa nie wskazał, w jakim zakresie lub też w jaki sposób proponowane przez wnioskodawcę zmiany na tym obszarze miałyby być niezgodne z PZP.

§ 99 PZP, statuujący sposób zagospodarowania placu Wszystkich Świętych, nie zawiera żadnych unormowań, z których mogłaby wynikać tego rodzaju sprzeczność: należy bowiem zauważyć, że przedmiotowa propozycja zadania obejmuje swoim zakresem w zasadzie wyłącznie zmianę organizacji ruchu fragmentu placu Wszystkich Świętych przed budynkiem Pałacu Wielopolskich (a zatem nie zachodzi sprzeczność z którymkolwiek z ograniczeń, określonych w ust. 2–7 § 99 PZP). Wobec powyższego, twierdzenie, iż propozycja zadania BO.DI.37/16 stoi w sprzeczności z § 12 ust. 4 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, zawarte w informacji o wynikach weryfikacji formalno-prawnej zadań złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2016, jest błędne.

Należy podkreślić, że zapisy planu jedynie dopuszczają, ale nie nakazują lokalizacji miejsc postojowych i nie wymieniają ich jako niezbędnych dla funkcjonowania placu miejskiego. Skoro więc jest to element nieobligatoryjny, jako taki swobodnie może stanowić przedmiot urbanistycznej dyskusji, referendum czy jakiejkolwiek innej formy debaty publicznej. Taką zaś niewątpliwie jest budżet obywatelski.

Za absurdalne należy uznać zawarte w opinii twierdzenie, że „istniejący parking nie stoi w sprzeczności z ustaleniami obowiązującego planu i stanowi drogę przeciwpożarową”. Zgodnie z Rozdziałem 6 (§ 12–17) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1030), droga pożarowa m.in. „powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10” (§ 12 ust. 9). W obecnym stanie rzeczy nie może ulegać wątpliwości, że – wobec notorycznego zapełnienia parkingu przed Pałacem Wielopolskich samochodami osobowymi – przestrzeń ta nie spełnia wymagań dotyczących dróg pożarowych.

Proponowana w ramach zadania likwidacja parkingu nie tylko zatem ożywiłaby tę przestrzeń publiczną i umożliwiła korzystanie z niej mieszkańcom (a nie jedynie wąskiej grupie pracowników Urzędu Miasta i radnych miejskich, którzy mogą przecież korzystać z parkingu znajdującego się na tyłach Urzędu Miasta lub – co do zasady symbolicznie obłożonego – parkingu podziemnego „Parking przy Muzeum”), ale także urealniłaby ochronę przeciwpożarową Pałacu Wielopolskich.

W swoim programie wyborczym prezydent Majchrowski zapewniał, że „nasze miasto jest gotowe, aby stawić czoła wyzwaniom nowej epoki. Teraz możemy mocniej skupić się na zwykłej codzienności: zadbać o dalszy rozwój ekologicznej sytuacji, o czyste powietrze i poziom edukacji, o jakość i estetykę naszego najbliższego otoczenia, tworzyć piękne tereny zielone i powszechnie dostępne miejsca rekreacji…”

Projekt BO.DI.37/16 daje sposobność, aby od słów przejść do czynów.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy o ponowne rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa niniejszego protestu i pozytywną weryfikację przedmiotowej propozycji zadania.

Jeśli natomiast nie uda się znaleźć nowych – logicznych i rzeczowych argumentów – a stanowisko UMK nie ulegnie zmianie, zwracamy się z prośbą o szczere przyznanie, w czym tkwi problem. O heroiczne wyartykułowanie wprost: „Parking pod magistratem to świętość, której ruszyć nie pozwolimy”. Z podniesioną przyłbicą. Po męsku.

Fundacja Krowoderska.pl

Serdecznie dziękujemy Czytelnikom Krowoderska.pl, którzy wsparli nas w całej akcji – także w przygotowaniu tego protestu (szczególnie Piotrowi i Mateuszowi).

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz

Ostatnie w kategorii "Kraków - Jedynka"

filipiny blog filipiny ceny siquijor island
Idź na górę